2015. november 29., vasárnap

Adventi gyertyagyújtás

Adventi készületünk egyik legfontosabb eleme az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás, amely aztán majd minden pannonhalmi diák meghatározó élményévé is válik. A következő gyertyagyújtás időpontja: 2015. december 6. 20:30.


1. gyertyagyújtás: november 29. (vas.) 20:30.
2. gyertyagyújtás: december 6. (vas.) 20:30.
3. gyertyagyújtás: december 13. (vas.) 20:30. 

4. gyertyagyújtás december 18. (péntek) 17:30.
Utána: karácsonyváró éneklés.

A gyertyagyújtásban énekelt zsoltárok Isten dicséretére indítanak, az izaiási prófécia a várakozás lelkületébe kapcsol be bennünket, az elmélkedés pedig a várakozás aktuális vonatkozásaira hívja fel figyelmünket. A vesperás közös éneklése sokak életében érettségi után is folytatódik. Rengeteg a visszajáró öregdiák, és vannak, akik „hazaviszik” az énekeket: egyházközségük templomában vagy akár házanként éneklik újra és újra az ismerős zsoltárokat. Az adventi vesperás kottája itt letölthető.
Az utolsó gyertyagyújtást követi a hazautazást megelőző estén a karácsonyváró közös éneklés (kotta és szöveg) a tornateremben.

A 2008-2013-es adventi alkalmak beszédei közül néhány az alábbiakban olvasható:

2008
Cirill atya 1. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
Miksa atya 2. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
P. Paulusnak a 3. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
Várszegi Asztrik főapát úr 2008-as adventi egyházmegyei körlevele letölthető itt

2009
2. gyertyagyújtás: Paulus Schmidt atya. Beszédének magyar fordítása itt olvasható.
Várszegi Asztrik főapát úr 2009-es adventi egyházmegyei körlevele letölthető itt.

2010
Fidél atya advent I. vasárnapján mondott homíliája itt olvasható.
Mátyás atya advent II. vasárnapján mondott elmélkedése  itt olvasható.
Hubert testvér elmélkedése advent III. vasárnapjáról itt érhető el.

2012
I. vasárnap - Konrád atya beszéde itt olvasható.
II. vasárnap - Elmélkedés: Bernát atya beszéde
III. vasárnap - Elmélkedés: Pál atya beszéde

2013
 I. vasárnap - Arnold atya elmélkedése.
II. vasárnap - Elréd atya elmélkedése.

2015. november 26., csütörtök

Jogszakkör a szír háborúról (Tóth Gergely előadása)

Szíria és az ott dúló (polgár?)háború számos nemzetközi jogi és humanitárius kérdést felvet, amelyekkel kapcsolatban a hazai hadijog egyik legkiválóbb szakértője, Tóth Gergely százados (Ph’97) lesz ma, hétfőn a jogszakkör vendége. A téma közérdekű, ezért a mai jogszakkör is nyílt, azaz mindenkit szeretettel várunk. A kérdéseket megelőző előadás kitér a ius in bello – ius ad bellum kérdéskörére, a zavargás és a fegyveres konfliktus különbségére, valamint a konfliktusok nemzetköziségének kritériumaira.

Közvetítés Pannonhalmáról

2015. november 22-én, vasárnap 10.30-12:00 között a Duna televízió a november 11-i Szent Márton napi szentmisét közvetíti felvételről Pannonhalmáról. Az ünnepi mise keretében nyitotta meg Áder János köztársasági elnök a Szent Márton-évet. A nyolc kamerával készült felvételen a Pannonhalmi Bencés Gimnázium film- és hangstúdiójának diákjai is dolgoztak.
A szentmisén elhangzott Orbán György Missa Sancti Martini című zenekari miséje. Főcelebráns Erdő Péter bíboros volt.

http://szentmartonev.hu/a-szent-marton-ev-megnyitasa/

 

DÖK-képviselők

Henrik atya átküldte az osztály megválasztott DÖK-képviselőinek névsorát:

1. Ilosvai András
2. Tóth Ákos
3. vigaszágon jutott be: Pikachu
         (a fiúk megadják a miértekre is a választ...)
2015. november 23., hétfő

Vívókupa fotói fotó: Borka Vince

Borka Vince fotói:

Macsek Bálint fotói:

 fotó: Borka Vince

Ásztai Csaba kiállítása

Ásztai Csaba tetőtéri kiállítását Elréd atya nyitotta meg

Ásztai Csaba 1971-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte első diplomáját, mérnök volta részben meghatározza művészi látásmódját. Nyáron elmondta, hogy mennyire izgatta az a fizikai kérdés: a fénynek van-e árnyéka? Ezért erős fénnyel megvilágított egy gyertyát, és ebben az erős fényben a gyertya lángja árnyékot vetett. Ezt festette meg a Gyertya és árnyéka olajképén. Ennek variációját láthatjuk a Gyertyafény és éjszaka című 2015-ben – erre  a kiállításra –  készült, két pólusú képen. Baloldalon a gyertya áll a sötétben, jobbra a gyertyafény árnyéka rajzolódik ki titokzatos körben. Határok, fény és sötét, a semmi és valami találkozása Ásztai Csaba képeinek fő kérdései.
Pannonhalmi művésztelepen ismerhettem meg a művészt és néhai feleségét, Abaffy Katalin zenetanárt és igazgatót, aki Antal atyánk rokona volt. Abaffy Katalin a pannonhalmi Kazinczy Ferenc Művelődési Központban az alkotótábort befejező kiállításokon fuvolajátékával emelte az ünnepi élményt. Ásztai Csaba szervezőképességét mutatja, hogy a pomázi kastélyban, ahol a zeneiskola működik, több mint ötven kiállítást rendezett kortárs művészek alkotásaiból. Több díja között szabadjon megemlítenem a 2006-ban kapott Művészetpedagógiai díjat, amely a diákság és tanítványok körében végzett művészetterjesztési, oktatási munkájával érdemelt meg. 
A mai kiállításon főként művésztelepeken készült képek láthatók. 35 év munkáiból való a válogatás, többféle technikával készültek.  Retrospektív művészi utat láthatunk: a láthatóból, annak megragadásából az egyre elvontabb gondolati kifejezés felé. Diákokat is ösztönző, látszólag egyszerű képek, amely mögött nagy technikai tudás, kísérletező kedv és meditációra való meghívás rejlik. 
A legrégibb szerigráfia, szitanyomat a Picto című (1980), amelyen egy ember nézi a közlekedési táblán látható piktogramját; az út és önazonosság ősi toposzát alkotja újra a művész a fotó és az egyszínű szitanyomat révén. Szitanyomat az 1995-ben készült Emlék három variációja is, az elsőn alul látható színek kavalkádja és fölötte egy régi, száradó fatörzsnek vélhető ábrázolás, a másodikon felül látható a színes forgatag, a harmadikon újra alul. Emlékeink tárháza, tudatos és tudattalan világunk a pillanat által átélt élmények alapján megváltozhat, egymásba fordulhat, mint a homokóra. 
A Fészek és a Pomázi háromszög szintén szitanyomatok, ezek sok színnel vannak megnyomva, mindegyik nyomat egy külön rajz, amelyek kirajzolódnak egymáson, míg végül összeáll az egész.  A Fészek szálai a Kárpát-medencét rajzolják ki. A Pomázi háromszögben egy pomázi jellegzetes épület sziluettje helyeződik be a teljességet kifejező hármasságban. Ez a két kép külön falon látható, mintegy a művészi önéletrajz helyett állnak, elvont módon bemutatkozik a képzőművész tere, amely otthont, ihletet ad az alkotó létezésnek. 
A Kocka tusrajz variációin a bent és kint, a természet és a mérnökien megalkotott kocka rajza, a szabályos vonalak és a növényvilág szervezett, szép kuszasága, az üresség és az alkotás ellentéte játszik velünk. Kitalálhatjuk az alkotások számunkra érvényes jelentéseit.  A képek és a szövegek egymást kiegészítő küzdelmében egyre fontosabbak lesznek a képek, különösen a filmek megjelenésével. De sokszor a gondolkodástól, fáradságunktól menekülünk filmekhez, akciókhoz, hogy kitöltsék üres belső tereinket. 
Ásztai Csaba képei gondolkodásra, meditációra hívnak meg, játszani lehet a látvánnyal, a képek részleteivel. Mondatfoszlányok jutnak eszünkbe, mielőtt a képlátvány belső képpé, saját alkotássá válik bennünk. Erre a közös játékra hívnak meg az alkotótáborokban készült képek a Bernecebaráti rajz és a Zsennyei fa három, a Berekfürdői rajz két variációja. Zsennye Vas megyében található község, ahol a monda szerint „az ezer éves tölgy” maradéka áll, amely az életbe próbál kapaszkodni utolsó erejével. 
A Szárhegyi vázlat című pasztell kép a szárhegyi alkotótáborban született, amelynek fő szervezője Gaál András volt, akinek képeit tavasszal láthattuk. A sötét háttér mélységéből lendületes, színes vonalak törnek elő. Életlendületnek vagy angyalnak is vélhetjük, így megelevenedhetnek szemünk előtt az előző kiállítás művészének, Kurcsis Lászlónak képei, aki a gonosz és az angyali erőket állította szemünk elé. 
A Nádas egyik variációja egyszínű krétarajz, a másik színes pasztell. Az üres tér levegővé válik, amely a vonalaknak, a tükröződő felületnek ad teret. A víz, az ég, a föld és a levegő őselemei a minimumra redukált ábrázolás révén elevenednek meg előttünk, tükröződő látvánnyá válnak bennünk. 
Szabadjon arról szólnom, ami itt nem látható. Ásztai Csaba legtöbb díját a titokzatos, misztikus olajképeiért kapta. Szemadán György így ír róluk: „Ásztai Csaba számára a felhőszerű, azaz a szinte megfoghatatlan és megjeleníthetetlen anyag festői eszközökkel való megragadása a fontos, úgyis mondhatnánk, ez jelenti festészete esszenciáját. A ködszerűen gomolygó felületen a páravetületeken túl, a levegő, az aura, a sötétség, a hiány megjelenítése foglalkoztatja, s ezáltal az anyagtalan és a transzparencia válik képeinek főszereplőjévé.”  (in: Ásztai Csaba. Pomáz 2009, 11. Szerkesztette és kiadja A3 BT)
Az olajképeket nem láthatjuk, de az új pasztell képek pótolják őket, és csak buzdítani tudom Ásztai Csabát, hogy folytassa a Vízparti levegő, A Sámán kertje, Gyertyafény és éjszaka, Holdvilág-árok, Kolostori levegő, Oltár pasztell képeinek sorát. A Holdvilág-árok konkrét földrajzi helyet is jelent Pomáztól nem messze. A néző számára az árok a kék színek egymásba folyó árnyalataival, a létrával, a sziklafalakkal – a szellemi és fizikai erőfeszítés előtt álló – ember mitikus színterévé válhat. A Kolostori levegő című képen a fő motívum az ablak, az Oltár képen az oltáron álló gyertya. Mindkettő fényforrás, amelyek lebegővé, időtlenné teszi a falakat vagy a sötétet. Az örök és a múló idő metszetei Ásztai Csaba alkotásai. 
Ezért is illenek rájuk Weörös Sándor Öröklét című költeményének sorai:
„Mert ami egyszer végbement,
azon nem másít semmi rend,
se Isten, se az ördögök:
mulónak látszik és örök.” 
Hölgyeim és Uraim, kedves Fiúk, köszönöm a figyelmet. A kiállítást megnyitom. 
Borián Elréd OSB.
Ásztai Csaba kiállítása megtekinthető a Pannonhalmi Bencés Gimnázium galériájában 2015. november 20-tól december 31-ig.

MOZI (17.)Ridley Scott: Mentőexpedíció (2015)

http://kritikustomeg.org/film/62836/the-martian-mentoexpedicio-2015


2015. november 22., vasárnap

Szent Márton Vívókupa

2015. november 22.
Szent Márton Vívókupa

PROGRAM

9:00-9:45 Regisztráció
9:50 Megnyitó – Nagy Tímea olimpiai bajnok
14:00 Férfi kard döntő IX. pást
14:30 Párbajtőr I. kategória (7-10. osztály) döntő VI. pást
14:30 Párbajtőr II. kategória (11-12. osztály) döntő VII. pást
14:40 Tőr I. kategória (7-10. osztály) döntő II. pást
14:40 Tőr II. kategória (11-12. osztály) döntő III. pást
15:00 Eredményhirdetés
15:40-16:20 Apátsági idegenvezetés (szabadon választható)

2015. november 21., szombat

Hajós a dobozban (Pannonhalma)

Nyílt nap 2015


Iskolánk nyílt napot tart az érdeklődő szülők és diákok részére, amelyre szeretettel  hívunk és várunk mindenkit, hogy betekintést nyerjenek iskolánk mindannapjaiba. A következő nyílt nap időpontja: november 21. (szombat) 11 óra. A program az alábbiakban olvasható.

A nyílt nap első felében Titusz atya, az iskola igazgatója tart egy rövid előadást az iskola jelenéről, a négy- és hat évfolyamos képzésről, valamint a felvétel rendjéről a szülők számára. Ezzel párhuzamosan az érdeklődő diákok megismerkedhetnek néhány pannonhalmi diákunk segítségével a gimnázium épületével és életével (kollégiumi szobák, tantermek, diákkápolna, számítógépterem, tornaterem, zenei élet, sportélet, szakkörök). Ezt követően a szülők és diákok részt vehetnek egy tanítási órán. A programot fakultatív gimnáziumi és apátsági idegenvezetés zárja, ugyancsak jelenlegi bencés diákok vezetésével.

10.55-ig        Gyülekező a gimnázium Jeges-termében
11.00-11.40  Az iskola jelenének és a képzésnek bemutatása a szülők számára
11.00-11.40  Az iskola és életének bemutatása csoportokban a nyílt napra érkezett diákok számára.
11.55-12.40  Részvételi lehetőség egy tanítási órán
12.50            Fakultatív gimnáziumi illetve apátsági idegenvezetés.

 A látogatható órák:

magyar 8. Rácz Gergely
VIII. osztályterem
történelem
9.A
Csertán Judit
IX.A osztályterem
földrajz
9.B
Ontko Henrik OSB
IX.B osztályterem
rajz 10.A Csordás Zoltán Jeges-terem
földrajz 10.B Hortobágyi Cirill OSB
X.B osztályterem
matematika
11.A-B
Binzberger Ákos OSB
XI.A osztályterem
matematika
11.A-B
Bokros Márk OSB
XI.B osztályterem
hittan
12.A
Rochlitz Kyra
XII.A osztályterem
történelem
12.B
Juhász-Laczik Albin OSB
XII.B osztályterem

Iskolánk rövid bemutatását itt, részletesebb bemutatását itt olvashatják. Étkezési lehetőségek tekintetében ajánljuk a főapátság Viator éttermét. A nyílt nap utáni észrevételeiket, kérdéseiket szívesen várjuk a gimnazium@osb.hu e-mail címen.
A gimnáziumba való jelentkezéshez szükséges dokumentumok a Jelentkezés főmenüpont alatt található Felvételi eljárás menüpontban tölthetők le.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, leendő diákjainkat és szüleiket!

2015. november 20., péntek

Molnár Gábor előadása

2015. november 20-án a gimnázium Teleki-termében tart előadást
Molnár Gábor
geofizikus (ELTE)
Százéves a relativitáselmélet
címmel.

2015. november 19., csütörtök

Hetedik művészet (1.)

 Sidney Lumet: Tizenkét dühös ember (1957)

 
Esküdt 1 Martin Balsam
Esküdt 10 Ed Begley
Esküdt 11 George Voskovec
Esküdt 12 Robert Webber
Esküdt 2 John Fiedler
Esküdt 3 Lee J. Cobb
Esküdt 4 E.G. Marshall
Esküdt 5 Jack Klugman
Esküdt 6 Ed Binns
Esküdt 7 Jack Warden
Esküdt 8 Henry Fonda
Esküdt 9 Joseph Sweeney


 

 
Fotózz! (6.)

Eddigi óráink:

6. óra: Fotózás és erkölcs
5. óra: Diák fotók
4. óra: Saját blog szerkesztése
3. óra: Fotós blogok
2. óra: Picasa
1. (141.) óra: Robert Capa (1913-1954) /2015. okt. 1./

 


  

 

Szent Márton Vívókupa


A Pannonhalmi Főapátság, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és a QPAC Bencés Diáksport Közhasznú Egyesület 2015. november 22-én versenyt rendez tőr, párbajtőr és kard fegyvernemben az 1997. január 1. és 2003. január 1. között születettek számára a Szent Márton Vívókupa keretében az 1700 éve született Szent Márton tiszteletére, az iskolai vívás, valamint a vívósport népszerűsítése érdekében.
A verseny helye: A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Tornacsarnoka, 9090 Pannonhalma, Várkerület 1.
A verseny időpontja: 2015. november 22. (vasárnap) 10:00 óra
Nevezés: A http://szentmartonev.hu/event/szent-marton-vivokupa/ oldal elektronikus nevezési lapján.
Az indulás feltételei: a versenyen indulhatnak azok a versenyzők, akik 1997. január 1. és 2003. január 1. között születettek.
Díjazás: a győztesek érem- és kupadíjazásban részesülnek.
Elektromos szakáll használata kötelező. 800 NW-os hónaljvédő használata kötelező. Orvosról a rendezők gondoskodnak.
A küzdőtérre belépni csak a versenyzőknek és edzőiknek van lehetőségük, teremcipőben. A vívózsákokat csak a lelátón lehet tárolni. A szülők, kísérők a nézőtérről tudják figyelemmel kísérni a versenyt.

2015. november 16., hétfő

Pannonhalmi diákok filmsikere

A X.A osztály hét fős Pompadu Stúdiója (Kiss Péter Gábor, Hainzl Tobias, Csanaki Ábel, Csehi Ágoston, Kátai Bence, Komlóssy Dániel, Lendvai Mihály) a XIX. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemlén az "Azok a meghatározó pillanatok" című kisfilmjével a zsűri különdíjában részesült. A kétnapos, értékeléssel egybekötött szemlén a 27 országból érkező 141 film közül díjazták a legjobbakat. Gratulálunk! A film hamarosan megtekinthető lesz az interneten.

MOZI (15.)
Alfonso Gomez-Rejon::
ÉN, EARL ÉS A CSAJ, AKI MEG FOG HALNI
(2015)

Plébánosok találkozója


A Bencés Gimnázium szeretettel hívja és várja 2015. november 16-án, hétfőn az iskolánkba járó diákok plébánosait Pannonhalmára. A találkozó célja az, hogy lehetőség nyíljon iskolánk jelenének megismerésére, a személyes kapcsolatfelvételre és az eszmecserére. A program az alábbiakban olvasható.
Program:
10.30-tól Gyülekező az igazgatói tárgyalóban
11.00    Választható program:vezetés a gimnáziumban / óralátogatás (biológia, kémia, magyar, német)
11.55    A felújított apátsági major megtekintése
13.00    Napközi imaóra a bencés közösséggel (Bazilika)
13.15    Ebéd a bencés közösséggel (Barokk ebédlő)
14.30    Beszélgetés a gimnázium jelenéről - súlypont: "Közösségben vagyunk" - szociális projektek a gimnáziumban
15.45    Választhatóan: Vezetés a főapátságban

2015. november 15., vasárnap

Bakony (Ördög-árok)


Kattints a képre!Vasárnap a Bakonyban kirándultunk:
Porva-Csesznek - Ördög-árok - Csesznek - Kőmosó-szurdok
(kb. 15 km)


 

A kirándulás fotói: